Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Brak możliwości zmiany kontrastu lub wielkości czcionki.

Wyłączenia

Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Katarzyna Sałbut.
 • E-mail: ksalbut@um.warszawa.pl
 • Telefon: 510 205 984

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • E-mail: sekretariat.baipp@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 23 00
 • Adres: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Pawilon nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Chmielnej przed wejściem di kina Atlantik. Drzwi do pawilonu otwierają się automatycznie na zewnątrz. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. W budynku znajduje się winda (poziom -1, 0, +1). Na parterze jest toaleta dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Elementy wykończenia pawilonu, takie jak lastryko, ściany i podłoga toalet, wykończenie ścian przestrzeni biurowych, duże przeszklenia mogą stanowić utrudnienie dla osób słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia polskiego języka migowego online. Do wszystkich przestrzeni można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/.(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie).
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1(link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty – max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.